PRIVACYverklaring
Algemeen
JV-Slotenservice respecteert je privacy. Uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening verwerken wij en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken en welke rechten je hebt. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website jv-slotenservice.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving) Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij dit melden op onze Website samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Indien je gebruik maakt van onze Diensten of de Website, accepteer je dit Privacybeleid. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Johan Veldhoven, zijn contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke gegevens en op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij (een deel van) de volgende gegevens van jou nodig:
• Je naam
• Je adresgegevens
• Je woonplaats
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres

Website; WordPress
Onze website is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. Antagonist is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Antagonist kan metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mailverkeer; Antagonist
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie; Factuursturen.nl
Voor het verwerken en afhandelen van onze diensten maken wij gebruik van het platform van Factuursturen.nl. Factuursturen.nl verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens, e-mail en telefoonnummer. Factuursturen.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Factuursturen.nl maakt gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging. Factuursturen.nl zal je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) je gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten. Factuursturen.nl behoud zich het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Leeman & Kuiper B.V. of FactuurSturen.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jouw hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op FactuurSturen.nl of een advertentie in een landelijk dagblad.

Payment processors; Sisow, Sepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow en Sepay. Sisow en Sepay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow en Sepay hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Siswo en Sepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow en Sepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow en Sepay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze Diensten. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op dan je gevraagd hebt – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, type webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan JV-Slotenservice op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar zullen we niet meer dan de noodzakelijke gegevens delen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw profiel en documenten/dossier.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt tot je de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van al jouw gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van JV-Slotenservice. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stop zetten in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend stop zetten. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Cookies
Cookies zonder toestemming
Verplichte cookies; zonder deze cookies functioneert onze website niet. We kunnen 2 soorten onderscheiden.
• Functionele cookies (verplicht): Deze zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.
• Analytische cookies: Deze hebben als doel het gebruik van de website te vergemakkelijken. Met deze cookies verzamelen we informatie over welke pagina’s het meeste bezocht worden, welke pagina’s effectief werken of juist foutmeldingen opleveren. Bezoekers worden hiermee anoniem gevolgd.

Tracking cookies
Deze cookies tracken individueel gedrag en zijn afhankelijk van jouw toestemming. We kunnen met het plaatsen van deze cookie jouw websitegedrag gebruiken om bijvoorbeeld onze advertenties beter te maken en jouw ervaring op onze websites te verbeteren.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Via je browser kun je reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kun je zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

Wijzigingen in het privacybeleid
JV-Slotenservice behoudt te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor uw gegevens, dan stelt JV-Slotenservice u daar per e-mail van op de hoogte. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contact
JV-Slotenservice
Johan Veldhoven
Industrieweg 82x
2651BD Berkel en Rodenrijs
info@jv-slotenservice.nl
085-3032769