ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. JV-Slotenservice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Berkel en Rodenrijs.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie JV-Slotenservice een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen JV-Slotenservice en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen kunnen zijn de overeenkomsten als bedoeld in lid 5 en 6 van dit artikel), waarmee JV-Slotenservice zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden en/of de verkoop en levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen JV-Slotenservice en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van JV-Slotenservice en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover door JV-Slotenservice geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van JV-Slotenservice op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling of opdracht plaatst.
 6. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 tussen JV-Slotenservice en een consument die
 • wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van JV-Slotenservice en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van JV-Slotenservice of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; of
 • wordt gesloten in de verkoopruimte van JV-SLotenservice of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van JV-Slotenservice is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van JV-Slotenservice en de consument.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.

 1. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar JV-Slotenservice op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar JV-Slotenservice gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 2. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens JV-Slotenservice uit te voeren werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, reparatie- en montagewerkzaamheden.
 3. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door JV-Slotenservice aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, sloten, deuren, glas, brievenbussen, etc.
 4. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
 5. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JV-Slotenservice en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van JV-Slotenservice dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van JV-Slotenservice, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JV-Slotenservice anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht JV-Slotenservice niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND OF BUITEN DE
VERKOOPRUIMTE

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte de uitvoering van werkzaamheden inhoudt, kan de consument die overeenkomst, behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, gedurende 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door JV-Slotenservice aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij JV-Slotenservice. Zo spoedig mogelijk nadat JV-Slotenservice in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal JV-Slotenservice de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan JV-Slotenservice retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is JV-Slotenservice gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 2 door JV-Slotenservice is bevestigd.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. JV-Slotenservice zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits in geval van producten: de producten door JV-Slotenservice zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 8. Nakoming van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte tot het uitvoeren werkzaamheden geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 9. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument JV-Slotenservice een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door JV-Slotenservice is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan JV-Slotenservice moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 5. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte tot de uitvoering van werkzaamheden, na nakoming van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, indien:
 2. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra JV-Slotenservice de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte is nagekomen.
 4. een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte waarbij de consument JV-Slotenservice verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
 5. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
 6. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.
 7. een consumentenkoop betreffende:
 8. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 10. een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. JV-Slotenservice spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door JV-Slotenservice vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van JV-Slotenservice treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij JV-Slotenservice schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij JV-Slotenservice een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat JV-Slotenservice alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.
 3. JV-Slotenservice is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, onder zijn verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 4. De verplichtingen van de wederpartij gelden ook jegens de eventueel door JV-Slotenservice ingeschakelde derden.

ARTIKEL 7. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan JV-Slotenservice verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de wederpartij JV-Slotenservice steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 8. | VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Voor zover voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken of te monteren producten;
 • voldoende gelegenheid voor aansluiting van voor de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken elektronische apparaten, verlichting, verwarming, gas en water;
 • het verkrijgen van toegang door, door JV-Slotenservice te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden.
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. JV-Slotenservice dient kosteloos gebruik te kunnen maken van elektriciteit, gas en water op de overeengekomen locatie van uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De wederpartij staa